آندهای بومی سازی شده MMO به نام پتونیا به ثبت رسید

تاریخ درج : 8 مهر 1396

تولید آند های بومی سازی شده MMO با پوشش بهینه که در حفاظت کاتدیک لوله ها و مخازن نفت و گاز استفاده کاربرد دارد، توسط کارشناس زبده و توانای شرکت پتونیا،جناب آقای مهندس امیرحسین رحیمی اختراع شد، به ثبت رسید.تولید آند های بومی سازی شده MMO با پوشش بهینه که در حفاظت کاتدیک لوله ها و مخازن نفت و گاز استفاده کاربرد دارد، توسط کارشناس زبده و توانای شرکت پتونیا،جناب آقای مهندس امیرحسین رحیمی اختراع شد، به ثبت رسید.

تولید آند های بومی سازی شده MMO با پوشش بهینه که در حفاظت کاتدیک لوله ها و مخازن نفت و گاز استفاده کاربرد دارد، توسط کارشناس زبده و توانای شرکت پتونیا،جناب آقای مهندس امیرحسین رحیمی اختراع شد، به ثبت رسید.

منبع خبر : وب سایت پتونیا