خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

جهت جلوگیری از عملکرد نامطلوب و از کارافتادگی تجهیزات، بازرسی و تست های ادواری بایستی جزئی از برنامه نگهداری و تعمیرات هر سازمانی باشد. این واحد آمادگی خود را جهت انجام تست های مورد نیاز و نگهداری از سیستم اعلام می دارد

سیستم زمین

  • تعیین مقاومت ویژه الکتریکی خاک
  • تست پیوستگی سیستم زمین و صاعقه گیر
  • اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیستم زمین
  • اندازه گیری پتانسل تماس
  • اندازه گیری پتانسل گام

حفاظت کاتدیک

  • تست عملکرد سیستم حفاظت کاتدیک
  • انجام عملیات پیش را ه اندازی و راه اندازی سیستم
  • تعیین میزان خورندگی و PH خاک و آب
  • انجام آزمونهای وجود و یا عدم وجود و همچنین شمارش باکتری های SRB
  • عیب یابی و حصول اطمینان از عملکرد کیتهای عایقی

نصب، اجراء و راه اندازی

تیم اجرایی این شرکت با اتکا به دانش روز و پشتوانه سالها تجربه آماده نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های ارتینگ، حفاظت از صاعقه و حفاظت کاتدیک می باشد

نظارت بر نصب

نظارت کارشناسی بر نصب و راه اندازی با اعزام سوپروایزر به سایت