منشور

منشور

بدینوسیله ما مدیران و تمامی پرسنل هولدینگ و شرکتهای تابع پتونیا، به منظور دستیابی به سازمانی بسیار بزرگ و پایدار، در محیطی پویا و شاداب، خط مشی و مبانی تفکرات خود را به سه شاخص و اجزاء ذیل بعنوان فرهنگ و تفکر این سازمان در همه ابعاد استوار، معرفی و تبلیغ نموده و به جد و قطع، عملکرد و تعهد الزامی مادام خود را با آن مورد ارزیابی، سنجش و یا آموزش قرار خواهیم داد:

1. فرهنگ سازمانی

 • صداقت و راستگویی
 • مسئولیت پذیری
 • پرهیز از هرگونه فساد اداری
 • کیفیت
 • التزام به نظم و آراستگی

2. شخصیت و کرامت انسانی

 • حفظ كرامت نیروی انسانی
 • ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت ها
 • مشاركت گروهی

3. قدرت و برند سازمانی

 • توسعه برند
 • افزایش بازدهی وسودآوری
 • توسعه سازمان

اکنون ما به درگاه خداوند متعال و از صمیم قلب سوگند یاد میکنیم كه در ادای این حقوق هیچ قصوری مرتکب نشویم و شأن و حقوق این تعهد را در هر مقام با تمام قوای خود محفوظ و محترم نگاه داشته و هرگاه از تعهد خود نكول نموده و خود را پایبند به آن ندانستیم این سازمان را ترک نماییم.