دستاوردها

  • آزمایش میله های ارت مسی برای تطابق با استاندارد، به توصیه مؤسسه استاندارد BS انگلستان//
    سال: 1394 موضوع: آزمایش میله های ارت مسی برای تطابق با استاندارد، به توصیه مؤسسه استاندارد BS انگلستان// قطعه: میله ارت آزمایشگاه: توانیر وضعیت تایید: تایید
  • تست متالوگرافی روی آند روی
    سال: موضوع: تست متالوگرافی روی آند روی قطعه: آزمایشگاه: وضعیت تایید:
  • تزریق جریان در اتصالات جوش احتراقی
    سال: موضوع: تزریق جریان در اتصالات جوش احتراقی قطعه: آزمایشگاه: وضعیت تایید: